Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Villa Sparkles:

Sharon van der Ven – Villa Sparkles

Egidiusstraat 62-3, 1055 GZ Amsterdam

E-mail: info@villasparkles.nl

Website: www.villasparkles.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Villa Sparkles: Villa Sparkles, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 91355184.
 2. Klant: degene met wie Villa Sparkles een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Villa Sparkles en Klant samen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten op producten door of namens Villa Sparkles.
 2. Villa Sparkles en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Villa Sparkles en de Klant sluiten de toepasselijkeheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Villa Sparkles hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Villa Sparkles mag de prijzen van haar diensten en producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Villa Sparkles en de Klant spreken voor een dienstverlening door Villa Sparkles een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. Villa Sparkles mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. Villa Sparkles moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen.
 7. Villa Sparkles mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. Villa Sparkles zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Villa Sparkles ongedaan maken wanneer hij/zij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Villa Sparkles mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot aan 50% van het afgesproken bedrag verlangen .
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Villa Sparkles hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van het betalingstermijn heeft betaald, hij/zij automatisch in verzuim en in gebreke is zonder dat Villa Sparkles aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Villa Sparkles mag een levering afhankelijk stellen van onmiddelijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 1. De Klant rekent producten direct af.
 2. Villa Sparkles mag bij het aangaan van de overeenkomst voor een dienst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 3. De Klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Villa Sparkles betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 4. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald. is hij/zij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat Villa Sparkles de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 5. Villa Sparkles mag een levering afhankelijk stellen van onmiddelijke betaling of een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Artikel 5 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Villa Sparkles het recht van reclame inroepen ten aanzien van onbetaalde aan de Klant geleverde producten. 
 2. Villa Sparkles maakt gebruik van haar recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddelijk retourneren aan Villa Sparkles, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
 • het product is gebruikt
 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud.
 • het product een los tijdschrift of losse krant is
 • de consument heeft afgezien van zijn/haar herroepingsrecht
 • het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij/zij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan gebruik maken van zijn/haar bedenktijd door een email met dat onderwerp te sturen naar info@villasparkles.nl.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn/haar herroepingsrecht te retourneren aan Villa Sparkles, bij gebreke waarvan zijn/haar herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten

 1. wanneer de consument op tijd zijn/haar aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Villa Sparkles heeft geretourneerd, dan zal Villa Sparkles eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Villa Sparkles voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 9 – Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 10 – Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij/zij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 – Retentierecht

 1. Villa Sparkles kan gebruikmaken van haar retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich te houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Villa Sparkles heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Villa Sparkles.
 3. Villa Sparkles is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn/haar retentierecht.

Artikel 12 – Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij/zij afstand van het recht om een schuld aan Villa Sparkles te verrekenen met een vordering op Villa Sparkles.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Villa Sparkles blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Villa Sparkles met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Totdat die tijd in lid 1 kan Villa Sparkles gebruikmaken van haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer Villa Sparkles gebruik maakt van haar eigendomsdvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Villa Sparkles van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 14 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Villa Sparkles, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Villa Sparkles haar verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Villa Sparkles kan tegenwerpen.

Artikel 15 – Levertijd

 1. De levertijden van Villa Sparkles zijn indicatief. Indien later wordt geleverd kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Villa Sparkles.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Villa Sparkles later levert dan is afgesproken. 

Artikel 16 – Feitelijke levering

 1. de Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn/haar bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 17 – Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Villa Sparkles schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij/zij Villa Sparkles niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 19 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende  verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van Villa Sparkles die bij de Klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Klant geeft op eerste verzoek van Villa Sparkles de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 20 – Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventueel extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 21 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Villa Sparkles een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Villa Sparkles enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 3. De garantie geldt niet:
 • in het geval van normale slijtage
 • voor schade ontstaan door ongevallen
 • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
 • wanneer de oorzaak van het effect niet duidelijk kan worden vastgesteld

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Villa Sparkles levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 22 – uitvoering van de overeenkomst

 1. Villa Sparkles voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgende de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Villa Sparkles mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Villa Sparkles op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Villa Sparkles tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 23 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Villa Sparkles.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Villa Sparkles de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk door de Villa Sparkles redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 24 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Villa Sparkles tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Villa Sparkles geleverde producten en/of diensten.

Artikel 25 – Klachten

 1. De Klant moet een door Villa Sparkles geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan wat de Klant rederlijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Villa Sparkles daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming van Villa Sparkles hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Villa Sparkles hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Villa Sparkles.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Villa Sparkles andere werkzaamheden gaat verrichten.

Artikel 26 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Villa Sparkles.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn/haar ingebrekestelling Villa Sparkles ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 27 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Villa Sparkles een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 28 – Aansprakelijkheid Villa Sparkles

 1. Villa Sparkles is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Villa Sparkles aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Villa Sparkles is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Villa Sparkles aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekkerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijk betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 29 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Villa Sparkles vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 30 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Villa Sparkles toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Villa Sparkles nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Villa Sparkles in verzuim is.
 3. Villa Sparkles mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel waneer Villa Sparkles kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 31 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Villa Sparkles door de klant niet aan Villa Sparkles kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • computervirussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Villa Sparkles 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Villa Sparkles kan nakomen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd. mogen zowel de Klant als Villa Sparkles de overeenkomt schriftelijk in zijn geheeld of deels ongedaan maken.

5. Villa Sparkles hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Villa Sparkles hiervan voordeel heeft.

Artikel 32 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Villa Sparkles de overeenkomst aanpassen.

Artikel 33 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Villa Sparkles mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Villa Sparkles altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Villa Sparkles zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 34 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Villa Sparkles aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Villa Sparkles.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 35 – Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepaling van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Villa Sparkles bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 36 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Villa Sparkles is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Villa Sparkles is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Villa Sparkles, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Artikel 37 – Copyright, beeldrecht en Auteursrecht

 1. Op de inhoud van de website www.villasparkles.nl berust copyright.
 2. De teksten en beelden zijn door Villa Sparkles gemaakt. Het misbruiken, bewerken of gebruiken van deze beelden of teksten is wettelijk niet toegestaan. Er zullen dan ook (financiële) stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt.
 3. Het is wegens auteursrecht niet toegestaan om beelden of teksten van deze website te kopiëren en te gebruiken voor een eigen website of commerciële doeleinden. Een citaat is mogelijk mits er een duidelijke bronvermelding én naamsvermelding wordt gegeven naar het artikel waar deze citaat van is gekopieerd.
 4. Alle beelden op deze website zijn gemaakt door Villa Sparkles. Deze beelden mogen wegens beeldrecht niet worden gebruikt voor welke (commerciële) doeleinde dan ook.
 5. Mocht je een beeld willen plaatsen/ gebruiken, dan dient hiervoor eerst toestemming gevraagd te worden via info@villasparkles.nl .Indien hiervoor toestemming is gegeven mag het beeld geplaatst worden met een duidelijke bronvermelding én naamsvermelding/ tag.

Artikel 38 – Intellectuele Eigendom

 1. Sharon van der Ven – Villa Sparkles is de rechthebbende van alle zichtbare en geleverde werken. In het geval dat Sharon van der Ven niet de rechthebbende is, maakt zij rechtmatig gebruik van werken van derden.
 2. Het is Consument en/of ondernemer niet toegestaan enig intellectueel eigendom van Sharon van der Ven – Villa Sparkles te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met Villa Sparkles (Sharon van der Ven).

Jouw gegevens

Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten, opdrachtgevers en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Mocht u informatie tegenkomen op de website dat in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met Sharon van der Ven via info@villasparkles.nl. Dit wordt gewaardeerd en hierdoor kan Villa Sparkles de website verbeteren.

 

Opgesteld op 23 september 2023.